สังคมศาสตร์

การบริหารกับสื่อบันเทิงเรื่อง Hot Stove League

  • สื่อบันเทิงเกาหลีได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารเพื่อส่งผ่านถ่ายทอดความคิดหรือทิศทางของประเทศเกาหลีไปยังประชาชน

  • Hot Stove League ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เป็นเรื่องราวของทีมเบสบอลอาชีพ “Dreams” ซึ่งมีผลการแข่งขันเป็นอันดับสุดท้าย และมีสถิติการเล่นทั้งในภาพรวมและผู้เล่นอันไม่พึ่งประสงค์ ส่งผลให้เกิดวิกฤติศรัทธาทั้งภายนอก-ภายใน อันส่งผลให้เกิดความแตกแยกในทีมอย่างถึงที่สุด

เมื่อลองพิจารณาแนวทางการบริหารของประเทศเกาหลีในช่วงหนึ่งถึงสองทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่าสื่อบันเทิงได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารเพื่อส่งผ่านถ่ายทอดความคิดหรือทิศทางของประเทศไปยังประชาชน หรือกล่าวคือสื่อบันเทิงนั้นเป็นเครื่องมือในการชี้นำสังคม โดยมุ่งให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรม และทิศนคติต่างๆอย่างแยบยล (Moyer-Gusé, 2008) โดยเฉพาะในส่วนของละครหรือที่บ้านเราเรียกว่า K-Series และหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกใช้เป็นบริบทในการเดินเรื่องได้แก่ วงการกีฬาเบสบอล โดยละครที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ถึงการบริหาร คือเรื่อง Hot Stove League ที่ออกอากาศในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เป็นเรื่องราวของทีมเบสบอลอาชีพ “Dreams” ซึ่งมีผลการแข่งขันเป็นอันดับสุดท้าย และมีสถิติการเล่นทั้งในภาพรวมและผู้เล่นอันไม่พึ่งประสงค์ ส่งผลให้เกิดวิกฤติศรัทธาทั้งภายนอก-ภายใน อันส่งผลให้เกิดความแตกแยกในทีมอย่างถึงที่สุด
เมื่อเริ่มเรื่อง ตัวเอกของเรื่อง แพ็ค ซึง ซู (Baek Seung-Soo) ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ของทีม Dreams โดยตัวเอกมีประวัติการทำงานที่พาทีมกีฬาชนิดต่างๆคว้าแชมป์จากการแข่งขันในทุกที่ที่เขาไปทำงาน แต่หลังจากนั้น ทุกทีมที่เขาเคยพาคว้าแชมป์ กลับถูกยุบไปทั้งสิ้น และเรื่องราวทั้งหมดก็ดำเนินไปเรื่อยๆโดยผู้แต่งเรื่องและเขียนบทได้นำเสนอเรื่องราวผ่านปัจจัยทางการบริหาร 7S ของ McKinsey (Waterman, 1982; Channon & Caldart, 2015) อันประกอบไปด้วย การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และคุณค่าร่วมกัน (Shared Values) การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) การจัดโครงสร้างองค์การ (Structure) การวางระบบการทำงาน (System) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staff) ทักษะทางการบริหาร (Skills) รูปแบบและวิธีการทำงาน (Style) ซึ่งสามารถใช้อธิบายการดำเนินเรื่องราวได้

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และคุณค่าร่วมในการทำทีม (Shared Values):
การดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของทีมนั้น แรกเริ่มมา ประธานและเจ้าของทีมเบสบอลได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า ท้ายสุดแล้วจะทำการยุบทีมทิ้ง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการให้คุณแพ็คทำงานตามที่เคยทำ คือคว้าแชมป์ก่อนยุบทีม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการทีมเบสบอลในเรื่องนี้

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ (Strategy):
เมื่อทราบเป้าหมายแล้ว ด้วยความเป็นคนนอกที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของทีม คุณแพ็คต้องเริ่มศึกษาข้อมูลภายใน เพราะในฐานะคนนอกที่เข้ามาบริหาร หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแล้วย่อมต้องประสบกับคลื่นลมทางการบริหารและข้อจำกัดของทีม ซึ่งหนึ่งในนั้น คือปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีอย่างจำกัด นอกจากนี้ แม้จะยังไม่ทันได้เริ่มบริหารดี ผู้เล่นคนสำคัญของทีมบางคนก็เริ่มแสดงให้เห็นว่า ตนเป็นผู้มีอิทธิพลภายในทีม และต้องการให้ผู้จัดการทั่วไปคล้อยตามตนด้วย การกำหนดกลยุทธ์ทางการบริหารจึงซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก จึงเท่ากับว่ากลยุทธ์ในการบริหารแรกเริ่ม แทบจะเรียกได้ว่าต้องรื้อทีมเบสบอลนี้เสียทั้งหมด

โครงสร้างของทีม (Structure):
การดำเนินการของทีมที่ผ่านๆมา ในส่วนของสำนักงาน (back office) ดำเนินการบนฐานของความเคยชิน อารมณ์ และความรู้สึก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทีมเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ ส่วนพวกนักกีฬาของทีมนั้น ก็เล่นกันบนฐานของการพึ่งพาผู้เล่นคนสำคัญ (star players) ขาดการฝึกซ้อมที่ดี อันสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เอกภาพและทิศทางในการเตรียมการ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงของเป้าหมายจากฝ่ายบริหาร จนส่งผลให้ทีมมีผลงานที่เลวร้ายเป็นอย่างยิ่ง

ระบบการทำงานของทีม (System):
สิ่งสำคัญในฐานะฝ่ายบริหารของทีม จำเป็นที่จะต้องเข้าใจสถานการณ์และยอมรับสภาพปัญหาที่แท้จริงของทีม เพื่อให้การกำหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับระบบของทีมเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าได้…อีกทั้งยังปฏิเสธไม่ได้ว่า วงการกีฬาในปัจจุบันนี้มีแนวทางการจัดการที่ละเอียดอ่อนและมีประเด็นให้ขบคิดยิ่งกว่าในอดีต ไม่เพียงแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่เรื่องของการตัดสินใจบนฐานข้อมูล บทวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงข้อมูลรอบด้านอื่นๆ ล้วนต่างเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทีมกีฬาประสบความสำเร็จ ในขณะที่คุณแพ็คต้องเผชิญคลื่นลมทางการบริหาร กลับกลายเป็นว่า เขาผ่านไปได้ทุกครั้งเพราะเริ่มมีการวางระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทั้งทีม เจ้าหน้าที่ของทีม และนักกีฬา โดยใช้เป็นฐานสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการทุกอย่าง จนทุกคนเริ่มเห็นว่า เหตุผลทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเดียวไม่อาจพาทีมประสบความสำเร็จได้ จากการวางระบบดังกล่าวส่วนแรกที่คุณแพ็คได้เริ่มดำเนินการ คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของผู้เล่น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Staff):
จากข้อมูลโครงสร้างของทีม รวมถึงผู้เล่นแต่ละคน โดยเฉพาะผู้เล่นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทีมจนสูงเกินไป คุณแพ็คจึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ เมื่อตัวผู้เล่นไม่คิดจะโอนอ่อนผ่อนตาม จึงจำเป็นที่จะต้องขายหรือแลกตัวผู้เล่นคนนี้ให้กับทีมอื่น แต่เรื่องราวไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะด้วยความเป็นผู้เล่นคนสำคัญ นั่นเท่ากับว่า ชื่อเสียงและการยอมรับของเขามีผลต่อเพื่อนร่วมทีมและแฟนคลับ ซึ่งวิธีเดียวที่จะผลักดันต่อไปได้ คือ การหาผู้เล่นที่มีความเป็น super star ที่สูงกว่าเข้ามาทดแทน แต่ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ คุณแพ็คจึงต้องใช่กลยุทธ์และลีลาในการผลักดันให้การนำผู้เล่นคนใหม่เข้ามาทดแทนนั้นประสบความสำเร็จ…นอกจากนี้ ยังมีกรณีผู้เล่นคนอื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของทีมอีกหลายคนที่ต้องมีการบริหารจัดการ รวมถึงการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่ง การบริหารสัญญาจ้าง ค่าตอบแทน และการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ในสัญญา จึงแสดงให้เห็นว่า ทักษะการบริหารนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของทีม

ทักษะทางการบริหาร (Skills):
หากไม่นับทักษะทางการกีฬาของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็น พิทเชอร์ แคชเชอร์ บรรดาเหล่าอินฟิลด์ และเอาท์ฟิลด์แล้ว ทักษะทางการบริหารของผู้จัดการทั่วไปนับได้ว่า เป็นหัวใจหลักของทีม ถึงแม้จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและวางแผนการเล่น แต่ในภาพรวมของทีมการตัดสินใจที่แม่นยำ รวดเร็ว และกล้าได้กล้าเสีย นั้นส่งผลอย่างมหาศาลต่อการขับเคลื่อนทีมเบสบอลไปข้างหน้า ยิ่งตัวผู้จัดการทั่วไปพร้อมปะทะและปกป้องสมาชิกในทีมของตนเองแล้ว คนทำงานทุกคนย่อมที่จะอยากทำงานทุ่มเทกายและใจอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ การคว้าชัยชนะเมื่อฤดูกาลแข่งขันที่จะมาถึงสิ้นสุดลง (สมาชิกในทีมไม่ทราบว่า ทีมมีสองเป้าหมายคือ คว้าแชมป์ และ ยุบทีม)

รูปแบบและวิธีการทำงาน (Style):
คุณแพ็คผู้เป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมนั้น มีรูปแบบการทำงานเฉพาะตัว ที่เป็นคนยึดเป้าหมายเป็นหลัก และมีวิธีการทำงานที่ตรงไปตรงมา ประกอบกับความเป็นคนนอกที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เขาจึงเลือกวิธีการบริหารโดยทำตนเป็นแบบอย่าง (leading by example) ซึ่งค่อยๆทำให้สมาชิกของทีมเกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม และเกิดความศรัทธาในตัวผู้นำ…เมื่อมีความศรัทธา ทีมจึงก้าวไปข้างหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ และเมื่อทีมมีความชัดเจน และพร้อมไปสู่เป้าหมาย การยอมรับฝีมือซึ่งกันและกันก็จะตามมา ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ทีมในภาพรวมทั้งหมดด้วย

ส่วนประเด็นอื่นๆ ในเรื่องที่ยังคงมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเจ้าของและประธานทีมกีฬา การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม ความเป็นมืออาชีพ ความมีน้ำใจนักกีฬา การรักษาอาการทางจิตของผู้เล่น ปัญหาการใช้สารกระตุ้น บทบาทของครอบครัวในการสนับสนุนการทำงาน รูปแบบการบริหารแบบตะวันออกในอดีตที่เอื้ออาทรต่อกัน และจริยธรรมในการบริหาร ล้วนถูกให้ความสำคัญและกล่าวถึงอย่างสมดุลและลงตัว กล่าวคือ Hot Stove League ได้นำเสนอหลักการ รวมถึงตัวอย่างวิธีการบริหารองค์การที่เป็นรูปธรรม และจากที่ได้นำเสนอเรื่องราวของละครเรื่องนี้ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เกาหลี เป็นประเทศที่มีวิธีการถ่ายทอดแนวคิดทางการบริหาร คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปัจจัยการบริหาร 7S (Ravanfar, 2015; Gökdeniz, Kartal, & Kömürcü, 2017) รวมถึงวิธีการในการปรับเปลี่ยน-ชี้นำสังคมและประชาชนในประเทศผ่านสื่อบันเทิงได้อย่างแยบยล

เอกสารอ้างอิง

  • D. F. Channon, และ A. A. Caldart. (22 January 2015). McKinsey 7S Model. เข้าถึงได้จาก Wiley Encyclopedia of Management Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118785317.weom120005
  • E. Moyer-Gusé. (2008). Toward a theory of entertainment persuasion: explaining the persuasive effects of entertainment-education messages. Communication Theory, 18(3), 407-425.
  • D. F. Channon, และ A. A. Caldart. (22 January 2015). McKinsey 7S Model. เข้าถึงได้จาก Wiley Encyclopedia of Management Online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118785317.weom120005
  • E. Moyer-Gusé. (2008). Toward a theory of entertainment persuasion: explaining the persuasive effects of entertainment-education messages. Communication Theory, 18(3), 407-425.
  • I. Gökdeniz, C. Kartal, และ K. Kömürcü. (2017). Strategic assessment based on 7S McKinsey model. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(6), 342-353.
  • KoreanDrama.org. (25 November 2019). Stove League. เข้าถึงได้จาก KoreanDrama.org: http://www.koreandrama.org/stove-league/
  • M. M. Ravanfar. (2015). Analyzing organizational structure based on 7s model of McKinsey. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, 15(10), 1-7.
  • R. H. Waterman. (1982). The seven elements of strategic fit. The Journal of Business Strategy, 2(3), 68-72.

Featured Image by KoreanDrama.org (2019)

Author

พิชญ์ จิตต์ภักดี
อาจารย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาษา ความงาม และการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์

Highlights ภาษา (language) เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตสื่อโฆษณา เพราะภาษาสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเข้าใจได้เป็นอย่างดี ภาษาที่ใช้ในการโฆษณามักเป็นการใช้ภาพพจน์แบบอติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อสร้างน้ำหนักให้กับข้อความ เพื่อทำให้สินค้าดูดี […]

รู้ทันสื่อ : รู้ทันโรค “Social Media Addiction”

Highlights “โรคติดสื่อสังคมออนไลน์” (Social Media Addiction) เป็นโรคที่เกิดจาการใช้สื่อเป็นระยะเวลานาน ๆ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และความสนใจมากเกินไปกับการใช้ Social […]

การรู้เท่าทันสื่อ : ความสำคัญ นโยบาย และปัจจัยเสริม

Highlights ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเป็นปัจจัยหลักในการในโลกการสื่อสารออนไลน์ นโยบายของรัฐต่อการรู้เท่าทันสื่อผ่านกฎหมายกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยการรู้เท่าทันสารสนเทศ           ปัจจุบันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโลกออนไลน์นั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ […]

การประดิษฐ์ตัวตนบนโลกออนไลน์

การมีตัวตนหรือการได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นหนึ่งในลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ตามหลักทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need) ซึ่ง Abraham Maslow […]

%d bloggers like this: